Školská jedáleň

Vedúca:
Jana Bognárová, zssgelnicka@gmail.com

Odhlasovanie detí zo stravy je možné na telefónnom čísle: +421 2 44 88 75 95 najneskôr do 8,00 hodiny.

Uhrádza sa paušálne za 20 obedov mesačne  vo výške 56 €  vždy vopred do 25. dňa v mesiaci na účet SK09 0200 0000 0016 3564 0751poznámke s uvedením mena dieťaťa a triedy.

Výška poplatku: desiata 0,50€, obed 1,20€, olovrant 0,40€, spolu za potraviny: 2,10€/deň
a príspevok na režijné náklady je 14,00€/mesiac.
Spolu: 20 dní x 2,10 + 14,00 = 56,00 €.

Poplatok za predškoláka je od 1.5.2023 28€/mesiac (14€ réžia + 14€ desiata a olovrant).

V prípade, že dieťa dlhodobo navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou, môže zákonný zástupca  uhrádzať poplatok znížený o čiastku za olovrant.