Školská jedáleň

Vedúca:
Jana Bognárová, zssgelnicka@gmail.com

Odhlasovanie detí zo stravy je možné na telefónnom čísle: +421 2 44 88 75 95 najneskôr do 8,00 hodiny.

Uhrádza sa paušálne za 20 obedov mesačne  vo výške 38,80 €  vždy vopred do 25. dňa v mesiaci na účet SK09 0200 0000 0016 3564 0751poznámke s uvedením mena dieťaťa a triedy.

Preplatky dostanú zákonní zástupcovia na účet  v auguste.

Výška poplatku pre deti od 3-5 rokov za desiatu 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant  0,26 € spolu za potraviny:  1,54 €. Réžijné náklady mesačne 8€.

Výška poplatku pre deti predškolského veku spolu : 12,80€

V prípade, že dieťa navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou, môže zákonný zástupca  uhrádzať poplatok znížený o čiastku za olovrant.

OZNAM:

Žiadame rodičov, aby ohlásili neprítomnosť svojho dieťaťa v MŠ najneskôr do 8:00 hod v deň neprítomnosti, nakoľko musí vedúca ZŠS viesť presnú evidenciu odstravovaných dní, z dôvodu vrátenia príspevku na obed späť Ministerstvu školstva, vedy a výskumu.