Školská jedáleň

Vedúca:
Lenka Farkašovská, zssgelnicka@gmail.com

Odhlasovanie detí zo stravy je možné na telefónnom čísle: +421 2 44 88 75 95 najneskôr do 8,00 hodiny.

Uhrádza sa paušálne za 20 obedov mesačne  vo výške 32,80 €  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet 1635640751/0200 v poznámke s uvedením mena dieťaťa.

Preplatky dostanú zákonní zástupcovia na účet 2 krát ročne vo februári a v auguste.

Výška poplatku za desiatu 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant  0,25 € spolu za potraviny:  1,27 €. Zákonní zástupcovia od 1. 10. 2012 (VZN 3/2012) prispievajú aj na čiastočnú úhradu na prípravu jedla sumou 0,25 €.

V prípade, že dieťa navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou, môže zákonný zástupca  uhrádzať poplatok znížený o čiastku za olovrant.

OZNAM:

Žiadame rodičov, aby ohlásili neprítomnosť svojho dieťaťa v MŠ najneskôr do 8:00 hod v deň neprítomnosti, nakoľko musí vedúca ZŠS viezť presnú evidenciu odstravovaných dní, z dôvodu vrátenia príspevku na obed späť Ministerstvu školstva, vedy a výskumu.