Charakteristika MŠ

Materská škola je šesťtriedna s výchovným jazykom slovenským, poskytuje celodennú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie  deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Materská škola je situovaná v jednoposchodovej účelovej budove v Mestskej časti Bratislava Rača. Prevádzka materskej školy je od 6,45  do 17,00 hodiny.

  

Každé oddelenie má triedu, spálňu, kúpeľňu a šatňu. V budove sa nachádza spoločenská miestnosť, telocvičňa a jedáleň. Zariadenie školského stravovania je súčasťou materskej školy. Vo všetkých triedach majú deti nové stoly, stoličky, ležadlá. Triedy a šatne postupne  zariaďujeme novým účelovým nábytkom. Päť tried je vybavených interaktívnymi tabuľami a digitálnymi učebnými pomôckami. Deti majú pre hru k dispozícii množstvo didaktických hračiek, skladačiek, spoločenských hier, materiál k výtvarným a pracovným činnostiam.

    

Budovu materskej školy obkolesuje veľká školská záhrada s trávnatými a asfaltovými plochami. Deti sa môžu hrať v niekoľkých pieskoviskách a svoje pohybové zručnosti rozvíjať na preliezkach a ďalších atrakciách.