Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole v zmysle § 28 školského zákona č. 245/2008 Z.z.  

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, mesačne na jedno dieťa sumou najviac 25% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.
Výška „školného“   je 23,99 € /mesiac na účet
VÚB: SK 11 0200 0000 0016 3560 6959

 

Výška „stravného“ : 3-5 ročné deti : 36,80 €/mesiac 

                                         pre deti predškolského veku: 12,80€/mesiac  ( suma 36,80€ znížená o dotáciu od štátu 1,20€/deň .)
VÚB: SK 09 0200 0000 0016 3564 0751

 

1. Školné sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Poplatok za stravu sa uhrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. V septembri do 10. septembra.
3. V čase letných prázdni sa platí pomerná časť príspevku – podľa počtu prihlásených týždňov.

V prípade, že nebude platba na účte MŠ a ZŠS do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po dvoch ústnych upozorneniach nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému súdu návrh na platobný príkaz

Príspevok „školné“ sa v materskej škole neuhrádza za dieťa:
1. ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.


Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa na účet do Slovenskej sporiteľne: SK 37 0900 0000 0001 7372 5464
45,00 €  za dieťa od 3  do 5 rokov dva krát do roka (do 31. 10. a 28. 02.)
55,00 € za dieťa od 5 rokov (predškoláka) dva krát do roka (do 31.10. a 28. 02.)