Kolektív

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka: Mgr. Viera Pilková
Zástupkyňa: Dobroslava Luknárová

Počet pedagogických zamestnancov: 12

Prevádzkoví zamestnanci:

Počet prevádzkových zamestnancov: 4

Zamestnanci zariadenia školského stravovania:
Vedúca ZŠS: Lenka Farkašovská

Počet zamestnancov ZŠS: 4