Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole v zmysle § 28 školského zákona č. 245/2008 Z.z.  

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, mesačne na jedno dieťa sumou najviac 38% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.

1.ŠKOLNÉ

Výška „školného“   je  od 1.1.2023 57,- € mesiac  pre  3-5 ročné deti na č. účtu : 
VÚB: SK 11 0200 0000 0016 3560 6959

PREDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATIA! 

————————————————————————————————————

2. STRAVNÉ

Výška stravného je od 1.1.2023 56 €/mesiac ,predškoláci 28€/mesiac.

Na účet : SK 09 0200 0000 0016 3564 0751 

Do poznámky každej platby je potrebné uviesť meno dieťaťa!

————————————————————————————————————

3.PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Č. účtu:    SK 37 0900 0000 0001 7372 5464

Platba 2x ročne do 30. 10 a do 28.2.

50€ za deti 3-5 ročné

60€ za deti od 5 rokov/predškolákov

————————————————————————————————————

Školné aj stravné sa uhrádza mesačne najneskôr do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Za september do 10. dňa v mesiaci. V prípade platby priamym vkladom v banke na účet MŠ, je potrebné k uvedenej sume  pripočítať manipulačný poplatok 2€.

V prípade, že nebude platba na účte MŠ a ZŠS do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po dvoch ústnych upozorneniach nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému súdu návrh na platobný príkaz

Príspevok „školné“ sa v materskej škole neuhrádza za dieťa:
1. ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.