Zameranie MŠ

Hlavným cieľom vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu pripravenosti pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Školský vzdelávací program je zameraný na:

Poznávanie a ochranu prírody
Východiskom pre rozvíjanie poznatkov v oblasti poznávania a ochrany prírody je umiestnenie materskej školy v prostredí bohatom na zeleň. V blízkosti materskej školy sa nachádza les a vinohrady, čo umožňuje deťom poznávať prírodu a pochopiť súvislosti medzi prírodnými javmi. Súčasne to umožňuje deťom  pochopiť dôležitosť jej ochrany. Inovatívnymi metódami a formami podporujeme u detí schopnosť  poznávať, objavovať, bádať a skúmať okolitý sveta a rozvíjať tak ich prírodovednú gramotnosť.

Tradície regiónu
Bratislavská mestská časť- Rača je známa svojimi vinohradníckymi tradíciami.  Pri oslavách   vinobrania majú deti možnosť zoznámiť sa tradíciou pestovania a spracovania hrozna. Počas hodových slávností spoznávajú tradičné remeslá a zvyky nášho regiónu. V rámci spolupráce s Maticou slovenskou deti navštevujú Račiansku izbu, významné miesta a dominanty Rače, čím si vytvárajú cit k tradíciám a posilňujú úctu ku kultúrnym a národným hodnotám.

Pohyb a zdravý životný štýl 
Materská škola svojimi interiérovými a exteriérovými priestormi a materiálnym vybavením poskytuje  širokú škálu  možností pre rozvoj telesnej kultúry detí. V oblasti pohybu a zdravého životného štýlu deti nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám  a utvárajú si postoje  k zdravému životnému štýlu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou  aktívny pohyb a zdravá životospráva.

Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok školy, zo spoločenských potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov.

Školský vzdelávací program SLNIEČKOVO nájdete v Dokumentoch.