AKTUALITY

 

 

AKCIE NA FEBRUÁR

8.2.– Teátro Neline: Stolček, prestri sa!

9.2 a 10. 2. – budú prebiehať testy školskej zrelosti u predškolákov s p. psychologičkou z Centra poradenstva a prevencie

16.2.– KARNEVAL

od 27.2.- 3. 3. -bude prebiehať intenzívny kurz korčuľovania pre prihlásených predškolákov

———————————————————————————————-

Pozývame Vás na triedne stretnutia  rodičov

26.1.štvrtok– trieda C (krtkovia)  a  F (delfíny)

30.1.pondelok– trieda E (sovy)

1.2.streda- trieda A (lienky) a B (žabky)

7.2.utorok- trieda D (motýle)

 Budeme Vás čakať v kmeňovej triede, začneme  vždy  o 16.00hod.

—————————————————————————————–

Oznámenie

Dávame do pozornosti zmenu v platbách .
Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Rača č.
9/2022 z 15.12.2022 sa mení výška poplatkov v materských  školách
od 1. januára 2023
 ŠKOLNÉ– Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa je 57 € ,

 počas letných prázdnin, v  mesiacoch júl a august 85€.

Poplatok sa uhrádza  vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy,

VÚB č. účtu: SK 11 0200 0000 0016 3560 6959

 najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy.
Predškoláci tento poplatok neplatia!

STRAVNÉ– Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je
zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa: 

desiatu 0,50€, obed 1,20€, olovrant 0,40€, spolu za potraviny: 2,10€/deň
a príspevok na režijné náklady sumou 14,00€/mesiac.

Spolu: 20 dní x 2,10 + 14,00 = 56,00 €.

Poplatok platí pre všetky deti, aj predškolákov, nakoľko dotáciu si môžu uplatniť
iba rodičia dieťaťa v hmotnej núdzi, ktorú zdokladujú potvrdením.
Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne,

 VÚB č. účtu: SK 09 0200 0000 0016 3564 0751 

 najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 ——————————————————————————————-

Milí rodičia, 

prevádzková doba  v našej MŠ je od 6,45-17,00.Deti treba priviesť do 7,50 a vyzdvihnúť najneskôr do 16,50hod. Neprítomnosť nahlasujte prosím do 8.00 hod. na tel.č. 02/448875 95. 

………………………………………………1……….

Organizácia tried v MŠ v šk. roku 2022/2023:

Pavilón A:  A TRIEDA-LIENKY

                     B TRIEDA -ŽABKY

                        C TRIEDA-KRTKOVIA

                        D TRIEDA- MOTÝLE

Pavilón B:  E TRIEDA- SOVY

                            F TRIEDA- DELFÍNY

                                               G TRIEDA- VČIELKY- deti z UA

———————————————————————————-

Informácie pre rodičov novoprijatých detí do materskej školy

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy rodičia odovzdajú triednym učiteľkám, (ak tak

neurobili do konca júna):

 Evidenčný lístok s aktuálnymi údajmi a telefónnymi číslami zákonných zástupcov (dostanete v MŠ),

Fotokópiu zdravotného preukazu,

Vyhlásenie o bezpríznakovosti: o aktuálnom zdravotnom stave, že dieťa je pri nástupe do MŠ zdravé

Zápisný lístok na stravu,

Dotazník údajov o dieťati,

Súhlas so spoluprácou s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 3

Splnomocnenie o poverení iných osôb k preberaniu dieťaťa z MŠ,

Splnomocnenie manžela/manželky k právnym úkonom,

Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov,

Informovaný súhlas – rôzne účely.

Všetky dokumenty nájdete v Súboroch na stiahnutie.“

………………………………………………………

V priebehu prvého týždňa dochádzky dieťaťa do MŠ rodičia odovzdajú do triedy:                              

1 balík hygienických vreckoviek (10 ks), 1 krabicu skladaných vreckoviek, 1 vlhké utierky a 4 rolky toaletného papiera, 1 ks toaletného mydla , 1 balík papiera do kopírky

Dieťa potrebuje mať vo svojej skrinke: náhradné oblečenie  –   nohavičky,    tielko,

pančuchy, ponožky, tričko, nohavice. Osobné veci dieťaťa je potrebné označiť- podpísať

    menom dieťaťa!!!!

—————————————————————————————————————————————–

Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Gelnická 34, v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa 2x ročne (do konca októbra a do konca februára)sumou:

50€ (3-5 ročné deti)

60€(predškoláci)

na č.účtu:

SLSP č. účtu: SK 37 0900 0000 0001 7372 5464