AKTUALITY

Dôležitý OZNAM!
Dňa 28.6.2024 bude naša MŠ zatvorená z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie.
Prosíme Vás, najneskôr vo štvrtok 27.6.2024 vyprázdnite deťom skrinky,  nakoľko v mesiaci júl je prevádzka MŠ prerušená.
MŠ sa otvára od 29.7.2024  pre deti, ktoré sú na letnú činnosť vopred nahlásené a  majú vopred uhradené poplatky za leto.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie MŠ

—————————————————————————

Vážení rodičia!

V čase letných prázdnin bude naša MŠ zatvorená od 1.7. do
26.7.2024. Náhradnou MŠ pre súrne prípady bude MŠ Tbiliská.

V prevádzke pre naše deti a deti z dvoch iných MŠ

budeme od 29.7. do 21.8.2024.

Poplatky za stravu a školné je potrebné, za prihlásené deti na júl

a august, uhradiť do 25.6.2024 na účet MŠ Gelnická.

Za predškolákov sa školné neuhrádza.

Poplatok školné sa uhrádza podľa počtu prihlásených

týždňov na účet MŠ Gelnická nasledovne:

1 Týždeň 21,25 €
2 Týždne 42,50 €
3 Týždne 63,75 €
4 Týždne 85,00 €
5 Týždňov 106,25 €
6 Týždňov 127,50 €

Za stravu uhraďte sumu 56,00 € na mesiac.

—————————————————————————–

 

ZÁPIS DO MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť tu.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Deti sú na zápise vítané .

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí: 13.mája a 14.mája 2024

od 7,00 – 16,00 hod.

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

3. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

1. Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy a zriaďovateľa školy v Bratislave – Rači.

2. Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

3. Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

5. Deti, ktoré majú s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava Rača.

6. Deti, ktoré neboli prijaté do inej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rača.

7. Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

8. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.

——————————————————————–

Milí rodičia,

dovoľujem si Vás touto cestou upozorniť na zmenu v školskom zákone a s tým súvisiacimi zmenami ohľadom „odpustenia“ mesačného príspevku za pobyt dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole (MŠ). Prosím prečítajte si – dodatok č.1 ŠP

———————————————-

POPLATKY

ŠKOLNÉ , STRAVNÉ a FOND RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. Poplatok „školné“ vo výške 57,- €.

Za dieťa predškoláka sa poplatok neplatí!!! (t.j. dieťa , ktoré dovŕši k 31.8. 5 rokov)
Na účet: SK11 0200 0000 0016 3560 6959 mesačne najneskôr do 25. dňa
v mesiaci na nasledujúci mesiac.  V prípade platby
priamym vkladom v banke na účet MŠ, je potrebné k uvedenej sume pripočítať
manipulačný poplatok 2,00 €.

2. Poplatok za stravu vo výške 56,- € a  za „predškoláka“ 28,- €.

Na účet: SK09 0200 0000 0016 3564 0751 mesačne najneskôr do 25. dňa
v mesiaci na nasledujúci mesiac. V prípade platby
priamym vkladom v banke na účet MŠ, je potrebné k uvedenej sume pripočítať
manipulačný poplatok 2,00 €.

 3.Príspevok do fondu rodičovského združenia

Na účet: SK 37 0900 0000 0001 7372 5464  2x ročne – do 30.10 a do 28.2. 

50€ za deti 3-5 ročné

60€ za deti od 5 rokov/predškolákov

Pri všetkých platbách uvádzajte do poznámky meno dieťaťa, nie rodiča !!!

——————————————————————————————